Acts and Policies

Title Group Published Date
दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन सहित Acts and Policies 2021-03-09 04:46:36 Download
भैंसी विकास सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-11-29 07:02:53 Download
पशु कल्याण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-11-29 07:02:34 Download
दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना संचालन मापदण्ड २०७७.doc Acts and Policies 2020-11-29 07:02:10 Download
व्यवसाय-पुनर्स्थापना-सहयोग-सम्बन्धी-कार्यक्रम-संचालन-मापदण्ड-२०७७ Acts and Policies 2020-10-15 11:22:30 Download
सहकार्यमा बधस्थल निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-10-15 11:18:44 Download
मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्यक्रमहरु संचालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-10-15 11:18:24 Download
मिट मार्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-10-15 11:18:00 Download
माछामासु तथा डेरी पसल निर्माण सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-10-15 11:17:34 Download
प्रजननको लागि भाले पशुहरु खरिद तथा वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-10-15 11:17:07 Download
पशुपन्छी पकेट स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-10-15 11:16:37 Download
पशु हाटबजार निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-10-15 11:16:03 Download
दुग्ध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-10-15 09:00:28 Download
व्यवसाय-पुनर्स्थापना-सहयोग-सम्बन्धी-कार्यक्रम-संचालन-मापदण्ड-२०७७ Acts and Policies 2020-10-15 08:55:07 Download
भेडाबाख्रा तथा बंगुर प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ Acts and Policies 2020-10-15 08:23:18 Download
स्थानीय नश्लका पशुपन्छी संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-09-24 06:53:15 Download
मत्स्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-09-24 06:43:32 Download
पशु आहारा उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Acts and Policies 2020-09-24 06:42:48 Download
कोल्ड-स्टोर-कोल्ड-रुम-निर्माण-कार्यक्रम-सञ्चालन-मापदण्ड-२०७७ Acts and Policies 2020-09-24 06:39:00 Download
सहकार्यमा स्थानिय जातको कुखुराको ह्याचरी र ब्रुडिङ केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन नर्मस २०७६ Acts and Policies 2019-11-17 10:18:58 Download
मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Acts and Policies 2019-04-15 01:32:36 Download