Downloads

Title Group Published Date
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका –२०७५ Other Files 2019-04-15 01:29:44 Downloads
मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Other Files 2019-04-15 01:32:36 Downloads
पशुपन्छी मोडल फामहरुको छनौट भएका फार्महरुको विवरण Other Files 2019-04-15 06:03:40 Downloads
सहकार्यमा स्थानिय जातको कुखुराको ह्याचरी र ब्रुडिङ केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन नर्मस २०७६ Other Files 2019-11-17 10:18:58 Downloads
ToR तथ्याङ्क तथा लाभलागत अध्ययन Other Files 2020-01-24 08:22:45 Downloads
पशु विकास सम्वन्धी अनुशन्धानात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ Other Files 2020-02-02 10:43:49 Downloads
एकिकृत कार्यविधि २०७७-booklet Other Files 2020-09-24 06:36:28 Downloads
कोल्ड-स्टोर-कोल्ड-रुम-निर्माण-कार्यक्रम-सञ्चालन-मापदण्ड-२०७७ Other Files 2020-09-24 06:39:00 Downloads
पशुको-पूर्ण-खोप-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-२०७६ Other Files 2020-09-24 06:41:34 Downloads
पशुको-पूर्ण-खोप-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-२०७६ Other Files 2020-09-24 06:41:57 Downloads
पशु आहारा उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-09-24 06:42:48 Downloads
मत्स्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-09-24 06:43:32 Downloads
स्थानीय नश्लका पशुपन्छी संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-09-24 06:53:15 Downloads
वन पैदावार लिलाम विक्रीको सूचना Other Files 2020-10-04 09:05:19 Downloads
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना Other Files 2020-10-04 09:26:10 Downloads
कोल्ड रुम निर्माण अनुदानका लागि सूचना Other Files 2020-10-04 14:33:00 Downloads
कोल्ड रुम निर्माण अनुदानका लागि सूचना Other Files 2020-10-04 14:36:05 Downloads
पशु हाट बजार निर्माण र सहकार्यमा पशु वधस्थल निर्माण कार्यक्रमको सूचना Other Files 2020-10-12 06:39:49 Downloads
भेडाबाख्रा तथा बंगुर प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ Other Files 2020-10-15 08:23:18 Downloads
Lumpy Skin Disease वारे सूचना Other Files 2020-10-15 08:45:17 Downloads
व्यवसाय-पुनर्स्थापना-सहयोग-सम्बन्धी-कार्यक्रम-संचालन-मापदण्ड-२०७७ Other Files 2020-10-15 08:55:07 Downloads
दुग्ध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 09:00:28 Downloads
पशु हाटबजार निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:16:03 Downloads
पशुपन्छी पकेट स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:16:37 Downloads
प्रजननको लागि भाले पशुहरु खरिद तथा वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:17:07 Downloads
माछामासु तथा डेरी पसल निर्माण सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:17:34 Downloads
मिट मार्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:18:00 Downloads
मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्यक्रमहरु संचालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:18:24 Downloads
सहकार्यमा बधस्थल निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:18:44 Downloads
व्यवसाय-पुनर्स्थापना-सहयोग-सम्बन्धी-कार्यक्रम-संचालन-मापदण्ड-२०७७ Other Files 2020-10-15 11:22:30 Downloads
पशु हाट बजार निर्माण र सहकार्यमा पशु बधस्थल निर्माण कार्यक्रमको सूचना Other Files 2020-10-16 14:24:50 Downloads
पशु विकास सम्वन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम र प्राथामिकताका जुनोटिक रोगहरुमा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरुको सूचना Other Files 2020-10-20 09:27:46 Downloads
दुध, माछा-मासु र अण्डाको लाभ लागत अध्ययन सम्वन्धी कार्यविधि र कार्यक्रमको सन्दर्भ शर्तहरु Other Files 2020-11-04 10:37:35 Downloads
लिमे पार्कोटे भैंसी संरक्षणका लागि TOR Other Files 2020-11-05 04:59:15 Downloads
अनुसन्धान तथा अध्ययनका लागि Expression of Interest (EOI)आब्हानको सूचना Other Files 2020-11-09 05:24:54 Downloads
अनुसन्धान तथा अध्यनका लागि EOI सम्बन्धि सूचना Other Files 2020-11-10 08:04:17 Downloads
मिट मार्ट स्थापना तथा मूल्या श्रृंखलाको अनुदान सम्बन्धि सूचना Other Files 2020-11-10 08:06:37 Downloads