Downloads

Title Group Published Date
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका –२०७५ Other Files 2019-04-15 01:29:44 Downloads
मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Other Files 2019-04-15 01:32:36 Downloads
पशुपन्छी मोडल फामहरुको छनौट भएका फार्महरुको विवरण Other Files 2019-04-15 06:03:40 Downloads
सहकार्यमा स्थानिय जातको कुखुराको ह्याचरी र ब्रुडिङ केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन नर्मस २०७६ Other Files 2019-11-17 10:18:58 Downloads
ToR तथ्याङ्क तथा लाभलागत अध्ययन Other Files 2020-01-24 08:22:45 Downloads
पशु विकास सम्वन्धी अनुशन्धानात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ Other Files 2020-02-02 10:43:49 Downloads
एकिकृत कार्यविधि २०७७-booklet Other Files 2020-09-24 06:36:28 Downloads
कोल्ड-स्टोर-कोल्ड-रुम-निर्माण-कार्यक्रम-सञ्चालन-मापदण्ड-२०७७ Other Files 2020-09-24 06:39:00 Downloads
पशुको-पूर्ण-खोप-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-२०७६ Other Files 2020-09-24 06:41:57 Downloads
पशु आहारा उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-09-24 06:42:48 Downloads
मत्स्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-09-24 06:43:32 Downloads
स्थानीय नश्लका पशुपन्छी संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-09-24 06:53:15 Downloads
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना Other Files 2020-10-04 09:26:10 Downloads
भेडाबाख्रा तथा बंगुर प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ Other Files 2020-10-15 08:23:18 Downloads
Lumpy Skin Disease वारे सूचना Other Files 2020-10-15 08:45:17 Downloads
व्यवसाय-पुनर्स्थापना-सहयोग-सम्बन्धी-कार्यक्रम-संचालन-मापदण्ड-२०७७ Other Files 2020-10-15 08:55:07 Downloads
दुग्ध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 09:00:28 Downloads
पशु हाटबजार निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:16:03 Downloads
पशुपन्छी पकेट स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:16:37 Downloads
प्रजननको लागि भाले पशुहरु खरिद तथा वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:17:07 Downloads
माछामासु तथा डेरी पसल निर्माण सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:17:34 Downloads
मिट मार्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:18:00 Downloads
मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्यक्रमहरु संचालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:18:24 Downloads
सहकार्यमा बधस्थल निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-10-15 11:18:44 Downloads
व्यवसाय-पुनर्स्थापना-सहयोग-सम्बन्धी-कार्यक्रम-संचालन-मापदण्ड-२०७७ Other Files 2020-10-15 11:22:30 Downloads
दुध, माछा-मासु र अण्डाको लाभ लागत अध्ययन सम्वन्धी कार्यविधि र कार्यक्रमको सन्दर्भ शर्तहरु Other Files 2020-11-04 10:37:35 Downloads
लिमे पार्कोटे भैंसी संरक्षणका लागि TOR Other Files 2020-11-05 04:59:15 Downloads
दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना संचालन मापदण्ड २०७७.doc Other Files 2020-11-29 07:02:10 Downloads
पशु कल्याण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-11-29 07:02:34 Downloads
भैंसी विकास सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ Other Files 2020-11-29 07:02:53 Downloads
TOR पशु विकास सम्धन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम तथा प्राथमिकताका जुनोटिक रोगहरुमा सहअनुसन्धान कार्यक्रम Other Files 2020-11-29 10:23:37 Downloads
दाना उद्योग, दुग्ध चिस्यान केन्द्र र पशु कल्याण अनुदान कार्यक्रमको सूचना Other Files 2020-12-15 06:13:54 Downloads
अनुसन्धानमा आधारित लिमे पारकोटे भैंसी संरक्षण कार्यक्रमको सूचना Other Files 2020-12-17 06:30:19 Downloads
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट पिक अप (सवारी साधन) खरदका लागि सुचिकृतका लागि सूचना Other Files 2020-12-29 05:12:42 Downloads
मत्स्य विकास केन्द्र मिर्मिको मत्स्य सम्वन्धी कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताब आब्हानको सूचना Other Files 2020-12-29 08:25:12 Downloads
जुनोटिक रोगहरुमा सह-अनुसन्धान कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्ताबहरुको सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना । Other Files 2021-02-23 04:30:01 Downloads
पशु विकास सम्वन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्ताबहरुको सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना ! Other Files 2021-02-23 04:34:44 Downloads
लाभ-लागत अध्ययन कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्ताबहरुको सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना Other Files 2021-02-23 04:37:12 Downloads
कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम छनौट गरिएको सूचना Other Files 2021-03-04 07:31:29 Downloads
पशु कल्याण सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट भएको सार्वजनिक सूचना Other Files 2021-03-04 07:33:10 Downloads
पशु वधस्थल निर्माण कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट भएको सार्वजनिक सूचना Other Files 2021-03-04 07:34:56 Downloads
दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन सहित Other Files 2021-03-09 04:46:36 Downloads
दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना छनौट सिफारसि Other Files 2021-03-12 05:45:55 Downloads
मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्यक्रम छनौट सिफारिस Other Files 2021-03-12 05:47:45 Downloads
दाना उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना दोस्रो पटक Other Files 2021-03-14 07:21:11 Downloads
करारमा खोप कार्यकर्ता भर्ना सम्वन्धी सूचना Other Files 2021-03-22 06:07:21 Downloads
लिमे पार्कोटे भैंसी संरक्षण कार्यक्रमको लागि प्रस्तावक छनौट सम्बन्धी सूचना Other Files 2021-04-01 07:34:33 Downloads
TOR लाभलागत अध्ययन सम्बन्धी दूध, मासु-माछा र अण्डा Other Files 2021-04-12 05:35:45 Downloads
विश्व भेटेरिनरी दिवस-२०२१ का सन्दर्भमा आयोजित निवन्ध प्रतियोगिता सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना Other Files 2021-04-21 11:45:07 Downloads
दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताब छनौट सम्वन्धी सूचना Other Files 2021-05-02 08:46:01 Downloads
आशयको सूचना Other Files 2021-07-03 13:02:06 Downloads
पुरस्कृत कृषक तथा ईन्सिमिनेटरहरुको नामावली Other Files 2021-07-19 08:34:54 Downloads