News

Title Group Published Date
मिट मार्ट स्थापना तथा मूल्या श्रृंखलाको अनुदान सम्बन्धि सूचना News 2020-11-10 08:06:37 Download
अनुसन्धान तथा अध्यनका लागि EOI सम्बन्धि सूचना News 2020-11-10 08:04:17 Download
पशु विकास सम्वन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम र प्राथामिकताका जुनोटिक रोगहरुमा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरुको सूचना News 2020-10-20 09:27:46 Download
पशु हाट बजार निर्माण र सहकार्यमा पशु बधस्थल निर्माण कार्यक्रमको सूचना News 2020-10-16 14:24:50 Download
Lumpy Skin Disease वारे सूचना News 2020-10-15 08:45:17 Download
कोल्ड रुम निर्माण अनुदानका लागि सूचना News 2020-10-04 14:36:05 Download