Notices

Title Group Published Date
पुरस्कृत कृषक तथा ईन्सिमिनेटरहरुको नामावली Notices 2021-07-19 08:34:54 Download
आशयको सूचना Notices 2021-07-03 13:02:06 Download
दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताब छनौट सम्वन्धी सूचना Notices 2021-05-02 08:46:01 Download
लिमे पार्कोटे भैंसी संरक्षण कार्यक्रमको लागि प्रस्तावक छनौट सम्बन्धी सूचना Notices 2021-04-01 07:34:33 Download
करारमा खोप कार्यकर्ता भर्ना सम्वन्धी सूचना Notices 2021-03-22 06:07:21 Download
दाना उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना दोस्रो पटक Notices 2021-03-14 07:21:11 Download
मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्यक्रम छनौट सिफारिस Notices 2021-03-12 05:47:45 Download
दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना छनौट सिफारसि Notices 2021-03-12 05:45:55 Download
पशु वधस्थल निर्माण कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट भएको सार्वजनिक सूचना Notices 2021-03-04 07:34:56 Download
पशु कल्याण सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट भएको सार्वजनिक सूचना Notices 2021-03-04 07:33:10 Download
कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम छनौट गरिएको सूचना Notices 2021-03-04 07:31:29 Download
लाभ-लागत अध्ययन कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्ताबहरुको सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना Notices 2021-02-23 04:37:12 Download
पशु विकास सम्वन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्ताबहरुको सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना ! Notices 2021-02-23 04:34:44 Download
जुनोटिक रोगहरुमा सह-अनुसन्धान कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्ताबहरुको सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना । Notices 2021-02-23 04:30:01 Download
मत्स्य विकास केन्द्र मिर्मिको मत्स्य सम्वन्धी कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताब आब्हानको सूचना Notices 2020-12-29 08:25:12 Download
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट पिक अप (सवारी साधन) खरदका लागि सुचिकृतका लागि सूचना Notices 2020-12-29 05:12:42 Download
अनुसन्धानमा आधारित लिमे पारकोटे भैंसी संरक्षण कार्यक्रमको सूचना Notices 2020-12-17 06:30:19 Download
दाना उद्योग, दुग्ध चिस्यान केन्द्र र पशु कल्याण अनुदान कार्यक्रमको सूचना Notices 2020-12-15 06:13:54 Download
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना Notices 2020-10-04 09:26:10 Download
पशुपन्छी मोडल फामहरुको छनौट भएका फार्महरुको विवरण Notices 2019-04-15 06:03:40 Download