Procedures

Title Group Published Date
दुध, माछा-मासु र अण्डाको लाभ लागत अध्ययन सम्वन्धी कार्यविधि र कार्यक्रमको सन्दर्भ शर्तहरु Procedures 2020-11-04 10:37:35 Download
पशुको-पूर्ण-खोप-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-२०७६ Procedures 2020-09-24 06:41:57 Download
एकिकृत कार्यविधि २०७७-booklet Procedures 2020-09-24 06:36:28 Download
पशु विकास सम्वन्धी अनुशन्धानात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ Procedures 2020-02-02 10:43:49 Download