Image Name designation Division Email
श्री गायत्री राज वाग्ले वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत Dept of fishery development ९८४३०६६७९५
डा प्रेरणा सेढाई भट्टराई वरिष्ठ पशु चिकित्सक Dept of LiveStock health and epidimeology ९८४६०२२७३६
डा राजेश कुमार चौधरी पशु चिकित्सक Dept of LiveStock production and market ९८४५०३८५०३
श्री सुरेश कुमार श्रेष्ठ अधिकृतस्तर छैठौ, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक Dept of LiveStock health and epidimeology ९८५१०५३५१५
श्री पदम प्रसाद उपाध्याय अधिकृतस्तर छैठौ, लेखा Administrative ९८४६८१२२३३
श्री राम चन्द्र पहारी अधिकृतस्तर छैठौ, प्रशासन Administrative ९८५६०२१६२७
श्री गोविन्द राज अधिकारी अधिकृतस्तर छैठौ, पशु सेवा प्राविधिक Dept of LiveStock production and market ९८४६४१०२०७